poniedziałek, 20 czerwca 2016

Czy robiąc darowiznę uniknę komornika?


Kontynuujemy wątek egzekucji komorniczej, ponieważ jest to zawsze aktualny temat, który budzi wiele obaw i pytań. Najlepiej tego typu wątpliwości omawiać na konkretnym przykładzie, dlatego przedstawiamy teoretyczną możliwość. Sytuacja wygląda następująco. Bank nasłał komornika, ponieważ dłużnik przestał spłacać raty kredytu. Komornik wszczął egzekucję komorniczą. Chcąc uniknąć sytuacji, że komornik zajmie cały majątek, osoba ta w międzyczasie w darowiźnie przekazała mieszkanie i działkę. Teraz komornik chce skierować sprawę do prokuratury. Czy takie postępowanie podlega karze? Jakie można ponieść konsekwencje?

Niestety takie działanie jest nielegalne i podlega karze na podstawie art. 300 Kodeksu karnego (Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny Dz.U. nr 88, poz. 553 ze zm.), który mówi, że dłużnik, który w celu uniemożliwienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela, popełnia przestępstwo. Wyżej opisane działanie, a więc wyzbycie się majątku przez dłużnika, prowadzi do tego, że czynności komornika stają się bezskuteczne, a w konsekwencji prowadzi do umorzenia prowadzonego przez niego postępowania. Należy stwierdzić, że udaremnianie egzekucji komorniczej jest bezprawne i niesie za sobą konsekwencje prawne. Za niespłacone długi nie można co prawda trafić do więzienia, ale już za ukrywanie przed komornikiem majątku grozi odpowiedzialność na drodze karnej.

Przykładem takiego działania będzie sprzedaż bądź darowanie składników majątku np. sprzedaż samochodu bądź gruntu, przepisanie na kogoś mieszkania itp. Należy wspomnieć, że nielegalne jest wyzbywanie się zajętego majątku lub zagrożonych zajęciem komorniczym poszczególnych składników majątku. Ponadto karalne jest takie postępowanie, które całkowicie udaremnia egzekucję komorniczą - wtedy dłużnik nie posiada żadnych przedmiotów, z których komornik może uzyskać środki na zaspokojenie wierzyciela, jak i takie, które prowadzi tylko do częściowego wyegzekwowania długu.
Jeżeli występuje sytuacja, że dłużnik dokona darowizny części swojego majątku, ale czynność ta nie wpływa na możliwość egzekucji komorniczej zaspokajającej roszczenia wierzyciela, ponieważ dłużnika ma jeszcze inne składniki majątku, które można zlicytować na licytacji komorniczej, to takie działanie jest jak najbardziej dopuszczalne.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz