wtorek, 3 listopada 2015

Egzekucja długu przez komornikaJeśli jesteś wierzycielem i chcesz odzyskać należny ci dług musisz złożyć do sądu wniosek o wszczęcie egzekucji. We wniosku tym musisz wskazać składniki majątku dłużnika. Na odstawie tych informacji komornik podejmie działania mające na celu egzekucję długu. Dotyczy to również dłużników alimentacyjnych. Jeśli nie potrafisz wskazać tych składników, możesz zlecić poszukiwanie majątku dłużnika komornikowi. Komornik dysponuje odpowiednimi narzędziami i uprawnieniami umożliwiającymi mu dotarcie do informacji o zatrudnieniu, osiadanym majątku, o samochodach, podatkach itp. Określone instytucje, w tym również urzędy skarbowe i ZUS, są zobowiązane do udzielania informacji komornikom prowadzącym postępowanie egzekucyjne. Taka usługa, poszukiwania majątku jest oczywiście płatna, ale przynosi efekty. Na podstawie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji wysokość opłaty poszukiwanie majątku dłużnika wynosi:
 • 3% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego pobierane niezależnie od wyniku poszukiwania. Jest to opłata początkowa i bez jej zapłacenia komornik zwraca wniosek.
 • Jeśli komornik znajdzie majątek dłużnika, należy mu się 5% wartości szacunkowej odnalezionego przez komornika majątku dłużnika, jednak nie więcej niż 100% przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Opłatę tą zmniejsza się o opłatę początkową.

Co może zająć komornik?


Samo znalezienie majątku jeszcze nie oznacza, że dany dług będzie ściągnięty. Dodatkowo może się okazać, że z jakichś powodów nie można zająć określonych składników majątku. Po ustaleniu przez komornika majątku trzeba określić jakie świadczenia mogą być zajęte przez komornika. Komornik może prowadzić egzekucję z:
 • nieruchomości
 • ruchomości (np. samochodów)
 • wynagrodzenia za pracę
 • z rachunków bankowych
 • z wierzytelności (wynagrodzenie z tytułu umowy o dzieło) oraz z innych praw majątkowych (np. udziały w spółce).
Istnieją jednak pewne ograniczenia w egzekucji wynikające m.in. z przepisów kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu pracy oraz innych ustaw. Przykładowo komornik może zająć dłużnikowi wynagrodzenie za pracę. Jednak potrącenia z wynagrodzenia mogą być dokonywane:
 • do wysokości 3/5 wynagrodzenia - przy egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 • do wysokości połowy wynagrodzenia - w przypadku egzekucji innych należności lub potrącania zaliczek pieniężnych
Ponadto przepisy kodeksu pracy określają jeszcze kwoty wolne od potrąceń, których nie można zająć:
 • minimalne wynagrodzenie za pracę, ustalane na podstawie odrębnych przepisów, przysługujące pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych - przy potrącaniu sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne 
 • 75 % wynagrodzenia obliczonego jak wyżej przy potrącaniu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi
 • 90% wynagrodzenia obliczonego jak wyżej przy potrącaniu kar pieniężnych przewidzianych w art. 108 kodeksu pracy
Istnieje również możliwość egzekucji ze środków zdeponowanych na rachunkach bankowych. Tutaj jednak występują pewne ograniczenia określone w prawie bankowym. Przykładowo, na bazie z art. 54 prawa bankowego, środki pieniężne znajdujące się na rachunkach oszczędnościowych, rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych oraz na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych jednej osoby, niezależnie od liczby zawartych umów, są wolne od zajęcia do wysokości trzykrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, bez wypłat nagród z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za okres bezpośrednio poprzedzający dzień wystawienia tytułu wykonawczego. Jednak dobra wiadomość dla wierzycieli alimentacyjnych, ograniczenie to nie ma zastosowana do alimentów, gdyż zgodnie z art. 1083 § 2 kpc wierzytelności z rachunku bankowego podlegają egzekucji na zaspokojenie alimentów w pełnej wysokości.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz