piątek, 11 kwietnia 2014

Alimenty na małżonka

Mażłonek może żądać od męża lub żony dostarczenia środków na utrzymanie w zakresie odpowiadającym jego usprawiedliwionym potrzebom i możliwościom zarobkowym i majątkowym małżonka, który ma płacić alimenty. 


Prawo do alimentów przysługuje małżonkowi pod warunkiem, że nie został on uznany za wyłącznie winnego rozkładu małżeństwa. Małżonek nie jest wyłącznie winny, jeśli wyrok rozwodowy zapadł bez orzekania o winie lub sąd ustalił winę obojga małżonków.
Warunkiem przyznania przez sąd alimentów, jest to aby żądający alimentów małżonek znajdował się w niedostatku.  Obowiązek alimentacyjny między rozwiedzionymi małżonkami jest kontynuacją obowiązku wzajemnej pomocy, który powstaje z chwilą zawarcia małżeństwa. 
Dla zakresu i okresu trwania obowiązku płacenia alimentów ma znaczenie rozkład winy za rozpad małżeństwa. Jeśli sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie, to płacący alimenty ma płacący alimenty na obowiązek łożenia na drugiego małżonka przez okres pięciu lat od orzeczenia rozwodu.

Jeśli rozwód pociągnął za sobą istotne pogorszenie sytuacji małżonka niewinnego, a drugi małżonek został uznany za wyłącznie winnego za rozkład małżeństwa, to małżonek domagający się alimentów jest w znacznie bardziej korzystnej sytuacji.Po pierwsze nie trzeba udowadniać, że niewinny małżonek znajduje się w niedostatku. Wystarczy, że wykaże dysproporcje między swoją sytuacją materialną po rozstaniu a sytuacją, gdyby małżonkowie byli nadal razem. Po drugie w tej sytuacji nie ma ograniczenia czasowego trwania obowiązku płacenia alimentów. Dopiero w przypadku zawarcia nowego małżeństwa zwalnia z konieczności wypłacania pieniędzy.

Małżonek płącący alimenty może oczywiście wnioskować o obniżenie lub zwolnienie z alimentów po jakimś czasie, ale musi to być uzasadnione sytuacją jednego lub obojga małżonków. Może tak się stać np. w przypadku przejścia na emeryturę czy rentę, jeśli z upływem czasu sytuacja materialna obojga byłych małżonków stała się podobna lub małżonek płacący alimenty znalazła się w gorszej sytuacji materialnej niż małżonek pobierający alimenty.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz