wtorek, 27 września 2011

Przyznanie opieki nad dzieckiem

Władza rodzicieska obejmuje obowiązek oraz prawo rodziców do wykonywania pieczy nad osobą i majątkiem dziecka oraz prawo do jego wychowania z poszanowaniem jego godności i praw. Dziecko pozostaje pod władzą rodzicielską do osiągnięcia pełnoleności, czyli do ukończenia 18tego roku życia. Wyrok orzekający rozwód musi normować kwestię opieki nad dzieckiem, sposób finansowania utrzymania dzieci i kontakty z nim. Sąd w wyroku wskazuje komu przyznana zostaje władza rodzicielska oraz w jakiej wysokości każde z małżonków obowiązane będzie do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Zwykle w sprawach rozwodowych uwzględniane jest porozumienie rodziców zgodne z dobrem dzieci. Najczęściej sąd powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej obojgu rodzicom z ograniczeniem władzy jednego z nich do określonych obowiązków i uprawnień np. do decydowania o kierunku kształcenia, wyborze szkoły. Przyznając władzę rodzicielską obojgu rodzicom sąd uwzględnia porozumienie rodziców co do kwestii sposobu wykonywania tej władzy i kontkatów z dzieckiem po rozwodzie. Porozumienie to zostanie uwzględnione przez sąd pod warunkiem zgodności z dobrem dziecka. W szczególnych sytuacjach sąd może pozbawić jedno lub oboje rodziców władzy rodzicielskiej, a nawet zakazać ojcu lub matce osobistych kontaktów z dzieckiem. Istnieje również możliwość czasowego zawieszenia władzy rodzicielskiej na czas poważnej choroby lub wyjazdu za granicę. Rodzice wykonujący władzę rodzicielską mają obowiązek troszczyć się o jego fizyczny i duchowy rozwój.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz